Lɔɔr piny ba daai ë video ë muɔ̈ɔ̈k ë mïth nɔŋ yic röl ë jam ë thoŋ ë jiɛ̈ɛ̈ŋ.

 Bïdïyoo / Videos

Video Lɔ̈ɔ̈k meth të cïn diɛr / Safe bathing

Yen bïdïyo cekic kän anyooth të yenë lual lɔɔk thin të cïn diɛr, mɛ̈t yic lëk de ajuɛr, të bë ya lɔ̈ɔ̈k ye ku lɔɔk meth në piu cï thɔ̈ɔ̈ŋ. Atheekic ba ka bë meth ya miɛt puɔ̈u kuany cök ku agut cï lɔ yuic guɔ̈p de aya.
 

Video Duɛ̈ny meth / Baby massage

Yen bïdïyo cekic  kän anyooth të  yenë meth duäny thin. Ka puɔth duäny lual cït bë ye ya päl guɔ̈p piny acï kuanyic ku mɛ̈t yic kuer në të ben ye guɔ̈p ya pal piny thin ku të bïn rɔt ya dɛɛt thin ka manh du. Aye bïdïyo nyuɔth na yïn alëu ba puɔ̈l yen duɛ̈ɛ̈ny të yen manh du puɔ̈u riak.
 

Video Ajuɛr ajëp ku cɛk anyɛɛr / Bottle and formula preparation

Yen bïdïyo cekic kän anyuuth yï të bïn ajuɛr cɛk anyɛɛr ke meth ku raak cɛk ke thin bënë ke lual ku mïth thii thuɛ̈t.
 

Video Ruuk ë mänhlual / Dressing a newborn

Yen bïdïyo cekic kän anyuuth yï të bïn mänhlual ya ruɔ̈k thin. Mɛ̈t yic në të bin ke ya tääu në ye kɔ̈u thin ku të lëu bë yïn mänh dït amäth ye yiɛ̈c të wɛɛr ke aŋuum ya rac nyin thïn. 
 

Video Nyin ë muɔ̈k / Holding positions

Yen bïdïyo cekic kän anyuuth yï të juɛ̈c kɔ̈k ye muɔ̈k mïth lual, mät yic wel meth nyin tueŋ ku wel wei të nɔŋ mëdhiëëth ka ran muk ee. Muɔ̈k juɛ̈c kuɔt yic anɔŋ ka puɔth loi. Yïn alëu ba ya them ku ba tïŋ ye këno yen bë manh du nhiar apuɔth.
 

Video Wɛ̈ɛ̈r ë kɔt meth / Nappy changing

Yen bïdïyo cekic kän anyooth në të ba ya wɛ̈ɛ̈r ka cuɛt roor ku kɔt alath. Yen bïdïyo kän aya anɔŋ kɛ̈ŋ cocërɔt ku kɛ̈ŋ kedhia ke pial në bak të ye wɛ̈ɛ̈r kɔt ku të ye wɛ̈ɛ̈c meth aŋuum.
 

Video Coot nyin piny de kërɛc të mënë thon meth ke këc ruɔ̈n dööt (SIDS)

Yen bïdïyo cekic kän anyooth në të bïn kërac ye rɔt tɛ̈ɛ̈m(SUDI) ya cuɔt nyin piny thin (mät yic thon meth ee këc ruɔ̈n dööt (SIDS) ku thon ëë meth nïïn). Yen aya mät yic të puɔth lëu bë meth ya niin në pial guɔ̈p, nïïn de meth në ye kɔ̈u, nïïn ëë meth në tiac thok, duk cɔk aniin nhom të lɔ rairai, ku juir të niin ëë. Yen anyooth de thiɛkic  yïïk manh du të cïn tol ben ya nin thin.
 

Video Dool de mänhlual / Wrapping a newborn

Yen bïdïyo cekic kän anyooth kuɛr loi në të ye duɔ̈l ka dɛ̈ɛ̈r manh lual. Dool ee mïth kɔ̈k päl guup piny ku alëu bë kërɛc cï mënë thon ye rɔt tɛ̈ɛ̈m cuɔt piny (SUDI) mät yic thon meth ee këc ruɔ̈n dööt (SIDS) ku thon ëë meth nïïn) në kë ye meth rëër në ye kɔ̈u të niin yen.
 
  • Last updated or reviewed 06-06-2017